Regulamin

REGULAMIN iGDPR

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez IGDPR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18 (00-105 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911811, NIP: 5252870967, usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem https://www.igdpr.eu lub ustalonej nazwy domeny.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia czynności przesyłania danych.
3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu w procesie Rejestracji Użytkownika jest równoznaczne z pełną akceptacją zawartych w nim zasad i warunków oraz powoduje zawarcie między Użytkownikiem a Operatorem Umowy, której treść obejmują postanowienia Regulaminu.
4. Podczas Rejestracji Użytkownik zawiera z Operatorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

II. Definicje

1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
a) iGDPR – nazwa handlowa Oprogramowania udostępnionego przez Operatora.
b) Cennik – zestawienie informacji na temat wysokości Opłat należnych Operatorowi za korzystanie z Usługi.
c) Funkcjonalność – operacja możliwa do wykonania w ramach danego Modułu udostępnionego w Serwisie iGDPR.
d) Konto – obszar w Serwisach udostępniony Użytkownikowi, który umożliwia korzystanie z Funkcjonalności. Konto tworzone jest po dokonaniu Rejestracji. W ramach Konta gromadzone są dane o Użytkowniku lub osobach, którym Użytkownik umożliwił korzystanie z Funkcjonalności, zgodnie z warunkami określonymi w Planie.
e) Moduł – element Oprogramowania udostępniony w ramach Serwisu iGDPR.
f) Okres Próbny – okres 21 dni liczonych od dnia dokonania Rejestracji, w którym Użytkownik może testować działanie Usługi w ramach Planu STANDARD z wyłączeniem niektórych Funkcjonalności. W przypadku uiszczenia Opłaty przed upływem Okresu Próbnego, ulega on skróceniu do daty zaksięgowania Opłaty przez Operatora.
g) Operator – iGDPR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18 (00-105 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911811, NIP: 5252870967.
h) Opłata – wynagrodzenie należne Operatorowi z tytułu korzystania przez Użytkownika z Usługi przez okres 12 miesięcy.
i) Oprogramowanie – program komputerowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępniany przez Operatora w ramach świadczonej Usługi.
j) Plan – rodzaj Usługi wybrany przez Użytkownika, który powinien być zgodny z charakterem działalności gospodarczej prowadzonej przez Użytkownika oraz przetwarzanymi w związku z tym danymi osobowymi.
k) Rejestracja – procedura założenia Konta polegająca na wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza Rejestracji, zgodnie z instrukcją podaną przez Operatora.
l) Serwis iGDPR – Oprogramowanie zawierające Moduły i Funkcjonalności określone w Regulaminie.
m) Serwis WWW – witryna internetowa udostępniona przez Operatora, działająca pod adresem: https://www.igdpr.eu, na której zamieszczone są informacje na temat Operatora i świadczonych przez niego usług oraz link umożliwiający przekierowanie do Serwisu iGDPR.
n) Serwisy – Serwis WWW lub Serwis iGDPR.
o) Umowa – umowa zawarta przez Operatora z Użytkownikiem, dotycząca świadczenia Usługi, której warunki zostały określone w Regulaminie.
p) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
q) Użytkownik – przedsiębiorca lub inna niż przedsiębiorca osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Operatora na podstawie Umowy.

III. Prawa własności intelektualnej

1. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub usuwanie jakiejkolwiek części lub całości Modułów Oprogramowania, Serwisów, bądź Funkcjonalności, a także wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie lub wynikający z ich przeznaczenia, bez uprzedniej zgody Operatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Korzystanie z Oprogramowania, nazwy domeny internetowej, wzorców, formularzy, logotypów może następować wyłącznie za zgodą Operatora.
3. W celu korzystania z Usługi, Operator przyznaje Użytkownikowi licencję na Oprogramowanie, która obejmuje następujące pola eksploatacji: stałe lub tymczasowe odtwarzanie Oprogramowania w całości lub w części, za pomocą dowolnych środków i w dowolnej formie o ile konieczne jest odtworzenie Oprogramowania w celu jego załadowania do pamięci urządzeń Operatora, wyświetlenia, uruchomienia na urządzeniach Operatora, wydruku części lub całości.
4. Użytkownik nie może modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, deasemblować ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na Oprogramowaniu, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Operatora udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Wszystkie dane i bazy danych Użytkownika pozostają wyłączną własnością Użytkownika, a wszystkie dane i bazy danych Operatora pozostają wyłączną własnością Operatora.
6. Poza wyraźnie wskazanymi wyjątkami, treści zamieszczone w Serwisie WWW mają charakter wyłącznie ogólnej informacji o działalności Operatora (w tym o Usłudze) i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

IV. Zasady korzystania z Usługi

1. Na zasadach określonych w Regulaminie Operator świadczy Usługę obejmującą:
a) dostęp do treści w Serwisie WWW;
b) dostęp do Modułów i Funkcjonalności Serwisu iGDPR.
2. Operator udostępnia Oprogramowanie jako zasób swojego systemu teleinformatycznego.
3. Oprogramowanie można być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie działań zakłócających pracę Oprogramowania.
4. W celu korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie aktywnych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej.
5. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymagań technicznych przez urządzenie, za pomocą którego korzysta z Usługi, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz dostęp do Internetu.
6. Urządzenia powinny spełniać następujące wymagania:
a) urządzenie mobilne powinno posiadać system operacyjny w wersji nie starszej niż dwie wersje poprzedzające wersję najnowszą udostępnianą przez producenta tego systemu operacyjnego;
b) komputery (w tym: laptopy, PC) powinny posiadać możliwość uruchomienia przeglądarki internetowej.

V. Rejestracja

1. W celu uzyskania dostępu do Modułów i Funkcjonalności Serwisu iGDPR należy dokonać Rejestracji i założyć Konto.
2. Rejestracja wymaga wykonania następujących czynności:
a) wypełnienia formularza rejestracyjnego, który znajduje się w Serwisie iGDPR, przez podanie następujących danych: REGON, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego;
b) potwierdzenia Konta przy użyciu linku aktywacyjnego otrzymanego na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej oraz hasła otrzymanego w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany w formularzy rejestracyjnym.
c) ustanowienia docelowego hasła do Konta.
d) nadania nazwy subdomeny, pod którą będzie dostępny Serwis iGDPR.
3. Użytkownik podczas Rejestracji i zakładania Konta jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych ze stanem faktycznym oraz prawnym danych identyfikacyjnych i adresowych, zgodnych z danymi zawartymi w publicznych rejestrach lub ewidencjach. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych pod rygorem ponoszenia negatywnych skutków użycia danych niezaktualizowanych.
4. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone nie może korzystać z innego Konta, ani dokonać ponownej Rejestracji.
5. Warunkiem powodzenia Rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja przez Użytkownika treści Regulaminu.

VI. Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Operatora

1. Operator, na warunkach określonych w Umowie, umożliwia Użytkownikowi dostęp do Serwisu WWW oraz Serwisu iGDPR i jego poszczególnych Modułów oraz Funkcjonalności.
2. Szczegółowy opis poszczególnych Modułów oraz ich Funkcjonalności znajduje się w Serwisie WWW.

VII. Okres Próbny

1. Po dokonaniu Rejestracji, utworzeniu Konta i zatwierdzeniu wszystkich danych przez Operatora rozpoczyna się Okres Próbny.
2. Użytkownik powinien opłacić Opłatę w sposób opisany w pkt. VIII Regulaminu, przed upływem Okresu Próbnego, o ile zamierza korzystać z Usługi.
3. Jeżeli Operator nie zaksięguje Opłaty za Usługę z upływem Okresu Próbnego, Użytkownik traci możliwość korzystania z Usługi. Dostęp do Usługi zostaje wyłączony, zaś wprowadzone dane zostają usunięte z wyjątkiem danych Użytkownika nie zbędnych do przetwarzania z uwagi na przepisy prawa, obronę przed roszczeniami lub ich dochodzenie wobec Użytkownika. Dostęp do danych wprowadzonych przez Użytkownika jest możliwy w trybie wyłącznie „do odczytu” przez okres 30 dni.
4. Operator, przed wyłączeniem dostępu do Usługi może zawiadomić Użytkownika o konieczności uiszczenia Opłaty.
5. Po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Operatora Opłaty w pełnej wysokości, Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi zgodnie z Regulaminem oraz Cennikiem. Płatny dostęp do Usługi rozpoczyna się po zakończeniu Okresu Próbnego.
6. Operator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Użytkownikiem w celu pozyskania opinii Użytkownika na temat Usługi, z której Użytkownik korzystał podczas Okresu Próbnego.

VIII. Opłaty

1. Za wyjątkiem Okresu Próbnego, korzystanie z Usługi wymaga uiszczenia Opłaty przez Użytkownika. Opłata płatna jest z góry, za cały okres świadczenia Usługi w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku stanowiącym część Umowy. Opłata nie podlega zwrotowi, niezależnie od stopnia wykorzystania Usługi w okresie za jaki została uiszczona.
2. Cennik dostępny jest w witrynie internetowej: www.igdpr.eu/cennik.
3. Poza wyjątkami określonymi w Regulaminie, Opłata powinna zostać uiszczona z wykorzystaniem elektronicznych środków płatności udostępnionych przez Operatora.
4. Opłata należna jest Operatorowi z tytułu korzystania przez Użytkownika z wybranego Planu, w tym udostępnionych Modułów i ich Funkcjonalności, przez okres obowiązywania Umowy.
5. Opłatę uważa się za dokonaną w chwili zaksięgowania jej pełnej wysokości na rachunku bankowym Operatora.
6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, które będą udostępniane w Serwisie iGDPR.
7. Użytkownik może dokonać zmiany Planu w trakcie trwania Umowy, o ile zostanie wybrany Plan wyższy niż dotychczasowy.
8. W celu zmiany Planu Użytkownik dokonuje takiej zmiany w Serwisie iGDPR (Moduł Ustawienia/ Abonament i płatności) oraz uiszcza dodatkową część Opłaty stanowiącą proporcjonalną wartość różnicy pomiędzy Planem wyższym a niższym w stosunku do pozostałego okresu świadczenia Usługi.

IX. Przedłużenie korzystania z Usługi

1. Użytkownik powinien uiścić Opłatę zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. VIII Regulaminu, przed upływem obowiązywania Umowy, o ile zamierza nadal korzystać z Usługi.
2. Operator, przed wyłączeniem dostępu do Usługi może zawiadomić Użytkownika o konieczności uiszczenia Opłaty za kolejny okres korzystania z Usługi.
3. Operator może skontaktować się z Użytkownikiem w celu ustalenia, czy Użytkownik ostatecznie zrezygnował z Usługi, jak i pozyskania opinii Użytkownika na temat Usługi.
4. W przypadku uiszczenia Opłaty przed upływem okresu obowiązywania Umowy, możliwość korzystania z Usługi ulega przedłużeniu na kolejny okres, zgodny z Cennikiem.
5. Jeżeli Operator nie zaksięguje Opłaty za Usługę z upływem okresu obwiązywania Umowy, Użytkownik traci możliwość korzystania z Usługi. Dostęp do Usługi zostaje wyłączony, zaś wprowadzone dane zostają usunięte z wyjątkiem danych Użytkownika niezbędnych do przetwarzania z uwagi na przepisy prawa, obronę przed roszczeniami lub ich dochodzenie wobec Użytkownika. Dostęp do danych wprowadzonych przez Użytkownika jest możliwy w trybie wyłącznie „do odczytu” przez okres 30 dni.

X. Uprawnienia

1. Operator jest uprawniony do kontrolowania przestrzegania Regulaminu, w tym do weryfikacji i kontroli treści umieszczonych w Serwisie. Treści mogą być weryfikowane pod względem ich autentyczności oraz zgodności z Regulaminem i przepisami prawa.
2. Operator jest uprawniony do usunięcia treści, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne
z prawem, naruszają prawa osób trzecich, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu.
3. Operator jest uprawniony do usunięcia treści, które są przechowywane w Serwisie iGDPR niezgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Operator jest uprawniony do zawieszenia Konta, w przypadku gdy jest wykorzystywane do działania sprzecznego z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu.
5. Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu treści lub zawieszeniu Konta wraz z podaniem przyczyny.
6. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku awarii, przeglądów lub modernizacji systemu teleinformatycznego wykorzystywanego w związku ze świadczeniem Usługi. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisów na stronie internetowej Operatora zostanie opublikowany stosowny komunikat.

XI. Odpowiedzialność

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a także za stosowanie Serwisu iGDPR do celu lub w sposób, który nie jest zgodny z przeznaczeniem tego Serwisu. Serwis iGDPR zawiera wyłącznie Oprogramowanie, które może ułatwić przetwarzanie danych osobowych u Użytkownika, jednak Operator nie daje gwarancji stałej zgodności z prawem Modułów i Funkcjonalności i nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się Serwisem iGDPR.
2. Serwis iGDPR nie stanowi narzędzia służącego do interpretacji przepisów prawa. Serwis iGDPR nie posiada charakteru uniwersalnego systemu służącego do obsługi każdej możliwej czynności z zakresu przetwarzania danych osobowych, w szczególności nie posiadają takiego charakteru pytania zawarte w formularzach udostępnianych w Serwisie iGDPR, które mogą być dodawane, modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika, dlatego korzystanie z Serwisu iGDPR powinno zostać dostosowane przez Użytkownika do indywidualnego zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych w ramach działalności Użytkownika. Wyłączną odpowiedzialność za dostosowanie Serwisu iGDPR do indywidualnego zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika ponosi Użytkownik.
3. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie Użytkownik poniósł w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie.
4. Operator ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Usługę, jak również osób, którym wykonanie Usługi powierza.
5. Całkowita łączna odpowiedzialność Operatora z tytułu czynu niedozwolonego, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym za utratę zysków, utratę lub uszkodzenie danych, dobrego imienia, ograniczona zostaje do wysokości uiszczonej Opłaty. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, w tym potencjalnych zysków.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, operatorów poczty elektronicznej lub hostingu, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) hasła do Konta.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, dostępnymi instrukcjami lub jej przeznaczeniem.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, zupełność oraz dokładność treści zamieszczanych w Serwisie.
10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub wady komputerów (lub innych urządzeń), oprogramowania i instalacji Użytkownika i nie dokonuje ich napraw, regulacji lub adaptacji.
11. W przypadku wystąpienia usterki, jej usunięcie powinno nastąpić w możliwie najszybszym terminie i według kolejności zgłoszenia. Jeżeli usterka nie jest możliwa do usunięcia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od jej zgłoszenia, Operator określi termin jej usunięcia i przekaże tę informację zgłaszającemu Użytkownikowi.

XII. Skargi i reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Usługi. Reklamacje powinny być zgłaszane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
2. Reklamacje należy zgłaszać w Serwisie iGDPR, a w przypadku niedziałania Serwisu iGDPR na adres poczty elektronicznej support@igdpr.eu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji ze względu na skomplikowany przedmiot reklamacji lub dużą liczbę zgłoszonych reklamacji. W takim przypadku Użytkownikowi zostanie przekazana informacja o wydłużeniu terminu na rozpoznanie reklamacji wraz z podaniem przyczyny wydłużenia terminu.
5. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane identyfikacyjne reklamującego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej wskazany podczas Rejestracji), opis zgłaszanego problemu oraz wskazanie daty wystąpienia problemu (dzień, miesiąc, rok).
6. Operator zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny zostać udzielone w terminie 7 dni od otrzymania żądania. Operator zastrzega, że reklamacja może nie zostać rozstrzygnięta z powodu braku wystarczających informacji.
7. Decyzja w przedmiocie reklamacji będzie udostępniona w Serwisie iGDPR (Moduł Ustawienia/ Centrum Powiadomień) przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany podczas Rejestracji.

XIII. Zasady bezpieczeństwa

1. Operator informuje, że w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik pozostaje narażony na zagrożenia, min. w postaci:
a) działania oprogramowania szpiegującego,
b) podszywania się w celu wyłudzenia informacji,
c) wirusów komputerowych,
d) spamu.
2. Zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów, ale też innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów.
3. Oprogramowanie szpiegujące to takie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na urządzeniu Użytkownika np. przez wejście na spreparowaną stronę lub uruchomienie pliku przesłanego w poczcie. Oprogramowanie takie może monitorować/przesyłać do atakującego zarówno dane umieszczone na urządzeniu, jak i działania Użytkownika: ruchy myszką, tekst wpisywany z klawiatury, uruchamiać podgląd/podsłuch z kamery i mikrofonu.
4. Podszywanie się (ang. phishing) to umieszczenie w Internecie fałszywych stron naśladujących oryginalne i nakłanianiu Użytkowników do zalogowania się na nie np. przez wysłanie spreparowanej wiadomości pocztowej, która udaje komunikat od autentycznej instytucji lub osoby. Celem jest przechwycenie danych dostępowych do usługi (loginu, hasła).
5. Wirus komputerowy to oprogramowanie złośliwe, które przenosi się poprzez zapis zainfekowanego pliku na nośniku danych np. dysku twardym, pendrive. Celem wirusa jest kradzież lub usunięcie danych, zakłócenie pracy urządzenia lub przejęcie nad nim kontroli. Najczęściej do zarażenia wirusem komputerowym dochodzi po pobieraniu plików z niezaufanego źródła internetowego lub otwarciu załącznika w poczcie elektronicznej.
6. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Często przenoszą wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, odnośniki do złośliwych stron.
7. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z Internetu, Użytkownik powinien w szczególności:
a) zadbać o bezpieczeństwo używanego urządzenia; urządzenie w szczególności powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall).
b) cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na urządzeniu posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte we wcześniej zainstalowanych wersjach oprogramowania.
c) zabezpieczyć dane dostępowe do usług oferowanych w Internecie – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp. takich danych nie należy ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia łatwy dostęp i odczyt.
d) zachować ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie spodziewa np. od nieznanych nadawców; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą.
e) stosować filtry antyphishingowe, lub inne narzędzia weryfikujące, czy wyświetlona strona nie wyłudza informacji.
f) pobierać i instalować pliki wyłącznie z zaufanych źródeł.
g) ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu, w tym hasło do sieci (Wi-fi); rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi np. WPA2.
h) kontrolować dostęp fizyczny do urządzeń.

XIV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Operator jako administrator, przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora oraz w innych celach określonych w Polityce Prywatności. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.igdpr.eu .
2. W celu wykonania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu iGDPR, Operator przetwarza dane osobowe na zlecenie i w imieniu Użytkownika, który posiada status administratora danych osobowych. Prawa i obowiązki Operatora zostały określone w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część Umowy, której treść dostępna jest podczas Rejestracji.

XV. Zmiany Regulaminu

1. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku:
a) zmian przepisów prawa lub ich interpretacji;
b) nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa;
c) zmian Cennika;
d) zmiany możliwości dokonywania modyfikacji Planów przez Użytkownika;
e) poważnych zmian organizacyjnych, w tym dotyczących działania części lub całości Oprogramowania lub obsługi Użytkowników;
f) zmian technologicznych i funkcjonalnych;
g) zmian w zakresie świadczonej Usługi, Modułów lub Funkcjonalności, w tym wprowadzanie nowych Modułów lub Funkcjonalności;
h) zmian redakcyjnych.
2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 15 dni od momentu powiadomienia o zmianie i udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
3. Operator poinformuje o zmianie Regulaminu oraz możliwości akceptacji zmiany podczas pierwszego logowania do Konta, licząc od chwili wejścia w życie zmian.
4. Nowa wersja Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.igdpr.eu oraz przesłana na adres poczty elektronicznej przypisany do danego Konta.
5. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
a) gdy wprowadzenie zmian wynika z obowiązku prawnego lub decyzji właściwego organu, zaś konieczność wprowadzenia wymaganych zmian uniemożliwia dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia;
b) zmiana jest konieczna ze względu na potrzebę przeciwdziałania oszustwom, złośliwemu oprogramowaniu, naruszeniom danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
6. Operator i Użytkownik może zaakceptować zmiany lub zrezygnować z Usługi. W przypadku braku wyraźnej akceptacji nowej wersji Regulaminu, pierwszą czynność dokonaną po wejściu w życie zmian uważa się za wyrażenie zgody na świadczenie Usługi na nowych zasadach lub warunkach wynikających ze zmienionego Regulaminu.
7. W przypadku braku akceptacji zmian, w celu rozwiązania Umowy z Operatorem należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Operatora za pośrednictwem sales@igdpr.eu.
8. Rozwiązanie Umowy w powyższym trybie odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia o zmianach Regulaminu.

XVI. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, odpowiadający opłaconemu okresowi korzystania z Usługi przez Użytkownika.
2. W przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu albo jednorazowego naruszenia istotnego postanowienia Regulaminu, Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W przypadku naruszenia przepisów prawa, Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku możliwość korzystania z Usług, w tym dostęp do Konta ulega automatycznemu zawieszeniu.
4. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Operatora, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Operatora. W przypadku odmowy ponownej Rejestracji, Operator w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o odmowie na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

XVII. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo polskie.
2. Operator może podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu z Użytkownikiem, za pośrednictwem niezależnego mediatora. W przypadku zwrócenia się z propozycją mediacji i zaakceptowaniu tej propozycji przez Operatora, mediacja będzie prowadzona przez mediatora wyznaczonego przez Polskie Centrum Mediacji (http://mediator.org.pl/) lub Centrum Mediacji działające przy Konfederacji Lewiatan z siedzibą w Warszawie (http://konfederacjalewiatan.pl/mediacje).
3. Spory związane z Usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne, właściwe ze względu na siedzibę Operatora.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w polskiej wersji językowej.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2021 r.